Vad gör vi?

Vårt huvudsakliga fackområde är landskapsarkitektur, mark, väg och VA innefattande markprojektering från idé och gestaltning till färdig bygghandling för alla sorters anläggningar, detaljplaner, skötselplaner, markbesiktningar, markkontroll mm.

Projektering

Våra uppdrag omfattar både offentlig och privat sektor.

Inom offentlig sektor har vi utfört uppdrag i samband med byggnation av skolor, förskolor, äldreboenden, parker, torg, kyrkogårdar, gator, vägar, VA mm.

De uppdrag vi utfört inom privat sektor är till stor del knutna till bostäder så som bostadsområden med flerfamiljshus, såväl hyres- som bostadsrätt och villaområden. Uppdragen har varit både nyproduktion och ombyggnader/miljöförbättringar.

Inom privat sektor har vi även utfört uppdrag i samband med byggnation av industrier, kontor mm.

Övrigt

Kostnadsberäkning, kontroll och besiktning har vi utfört i samband med de flesta typer av markanläggningar.

Vi har även upprättat detaljplaner samt utfört gestaltning och utformning som underlag för detaljplanearbete och miljökonsekvensbeskrivningar. I samband med detaljplaner har vi även utfört dagvattenutredningar mm.